stars
 
 
1 < 2 3
 
 
***************
 
 
 
     
 
.
 
 
 
 

..

 
 
 
 
.
 
 
 
 

.

 
     
 

Kate Makiela

 
     
 

 
 
******************
 
 
******************